bETONITEKNISET
ASIANTUNTIJAPALVELUT

Osaava kumppani betonirakentamisessa

Tarjoamme asiakkaillemme laadukkaita ja ammattitaidolla tehtyjä betoniteknisiä tutkimuksia sekä tuotekehityksen ja laadunvarmistuksen palveluita. Tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa ratkaisemme betonirakenteiden epätyydyttävään laatuun liittyvät ongelmat (mm. lattiavauriot) ja selvitämme vaurioitumisen syyt. 

Rakentamisen aikaisen laadunvarmistuksen tueksi räätälöimme ennakkokoeohjelmat, betonisuhteitukset ja työselitykset sekä suoritamme ammattitaidolla laadunvalvontakokeina rakennustyömaalla mm. tarvittavat näyteporaukset, kimmovasaramittaukset sekä vetolujuuskokeet. 

Palvelemme asiakkaitamme myös betonirakenteiden kosteudenhallintaan sekä betonin kaatopaikkakelpoisuuteen ja hyötykäyttöön liittyvissä asioissa. 

Tarjoamme asiakkaillemme laadukkaita ja ammattitaidolla tehtyjä betoniteknisiä tutkimuksia sekä tuotekehityksen ja laadunvarmistuksen palveluita. Tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa ratkaisemme betonirakenteiden epätyydyttävään laatuun liittyvät ongelmat (mm. lattiavauriot) ja selvitämme vaurioitumisen syyt. 

Rakentamisen aikaisen laadunvarmistuksen tueksi räätälöimme ennakkokoeohjelmat, betonisuhteitukset ja työselitykset sekä suoritamme ammattitaidolla laadunvalvontakokeina rakennustyömaalla mm. tarvittavat näyteporaukset, kimmovasaramittaukset sekä vetolujuuskokeet. 

Palvelemme asiakkaitamme myös betonirakenteiden kosteudenhallintaan sekä betonin kaatopaikkakelpoisuuteen ja hyötykäyttöön liittyvissä asioissa. 

Ennakoiva laadunvarmistus

Betonirakentamista ennakoivalla hyvällä suunnittelulla ja rakentamisen aikaisella laadunvalvonnalla voidaan ehkäistä valmiin betonirakenteen laatuongelmia.

Laadunhallinnan suunnittelu ja toteutus tehdään tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa.

 

 • laadunvarmistussuunnitelmat
 • ennakkokokeet
 • betonointiohjeiden laatiminen
 • betonointisuunnitelmien tarkastus
 • työmaakoestukset ja -tarkastukset
 • kimmovasaramittaukset
 • veto- ja tartuntavetolujuus

 

Ota yhteyttä

Ari Timonen
Osastopäällikkö
GSM 040 657 1268

etunimi.sukunimi@contesta.fi

Vaurio- ja ongelmanratkaisu

Asiantuntijamme tarjoavat apua betonirakenteiden erilaisissa ongelma-, vaurio- ja reklamaatioselvityksissä.  

 • lattiavauriot
 • palovauriotutkimukset
 • halkeamat
 • rakenteen lujuuden määrittämiseen liittyvät tutkimukset ja testaukset

Ota yhteyttä

Juha Komonen
Tutkimuspäällikkö
GSM 050 341 7032

etunimi.sukunimi@contesta.fi

Rakentamisen ja betonirakenteiden kosteudenhallinta

Rakennushankkeen kosteudenhallintaprosessi on monisyinen ja edellyttää yleensä toimenpiteitä suunnittelun, rakentamisen ja käytön aikana kaikilta hankkeen osapuolilta.

Tarjoamme kosteudenhallintapalveluita rakentamishankkeen kaikkiin vaiheisiin. Monipuolisilla kosteudenhallintapalveluillamme asiakkaamme voi varmistaa lopputuotteensa terveellisyyden ja turvallisuuden.

Toimimme esimerkiksi rakennushankkeeseen ryhtyvien ulkopuolisena asiantuntijana kosteudenhallintaan liittyvissä selvityksissä. Suunnitteluvaiheen palveluihimme kuuluu Sweco Asiantuntijapalvelut Oy:n kautta kolmannen osapuolen suorittama suunnitelmien rakennusfysikaalinen tai kosteustekninen tarkastus. Suunnitteluvaiheessa tehty kosteusriskien kartoitus varmistaa riskialttiiden rakennusosien huomioimisen rakentamisen aikana ja näin varmistetaan rakenteiden rakentamis- ja käytönaikainen toimivuus.

Rakentamisvaiheen kosteudenhallintapalveluita ovat mm.:

 • työmaan tarvitsemien kosteudenhallintasuunnitelmien tarkastus ja laatiminen
 • betonirakenteiden kuivumisaika-arviot
 • työmaan aikataulutarkastukset
 • kosteusmittaussuunnitelmien laatimiset

Jotta betonirakenteiden – yleensä lattioiden – riittävä kuivuminen voidaan luotettavasti todeta ja kohteeseen valittujen päällyste- ja pinnoitemateriaalien asennus tapahtuu turvallisesti, palvelemme asiakkaitamme:

 • kosteudenhallintavalvonnassa
 • kuivumisolosuhdeseurannassa
 • rakennekosteusmittauksissa

Mahdollisen työnaikaisen vesivahingon tapahduttua voimme viranomaisten edellyttämissä ns. kastumishaittaselvityksissä toimia ulkopuolisena asiantuntijana haittojen laajuuden ja laadun selvityksissä. Esitämme toimenpiteitä, joilla varmistetaan, etteivät syntyneistä kosteusvaurioista johtuen rakennuksen tekniset ominaisuudet heikkene eikä vahingoista aiheudu rakennuksen käyttäjille terveydellistä haittaa.

Kosteudenhallintatoimenpiteet räätälöimme aina asiakkaan tarpeisiin sopiviksi.

Ota yhteyttä

Juha Komonen
Tutkimuspäällikkö
GSM 050 341 7032

etunimi.sukunimi@contesta.fi

Kalibrointipalvelut

Mittaustuloksen riittävän tarkkuuden varmistamiseksi mittarit on huollettava ja kalibroitava säännöllisesti. Tarjoamme asiakkaillemme kimmovasaroiden ja betonipeitemittareiden kalibrointia sekä betonimassan ilmamäärämittareiden kalibrointia, huoltoa ja korjausta.
Kimmovasara on tulosten luotettavuuden varmistamiseksi huollettava ja kalibroitava testauslaitoksessa vähintään puolen tai yhden vuoden välein. Kalibrointitodistus sisältää Liikenneviraston ohjeita, Kimmovasaran käyttäjän ohjeen ja VTT-TEST R005-01-2016 mukaisesti kimmovasaran kalibrointiarvot – ja käyrästön.

 

Betonipeitemittarin kalibrointi (tarkistus) on tarpeen tehdä vähintään kerran vuodessa. Kalibrointi tehdään kahdella teräskoolla ja kuudella syvyystasolla.

 

Ilmamäärämittarin luotettava toiminta on laadunvalvonnan kannalta erittäin tärkeää. Mittaukseen käytettävät laitteet kuluvat käytössä ja mahdollisesti myös rikkoontuvat. Niiden mittaustarkkuus ja luotettavuus saattavat heikentyä. Vikakorjausten yhteydessä suoritamme aina myös ilmamäärämittarin kalibroinnin.

Lisäksi teemme koekappalemuottien ja -puristimien pintojen tasaisuusmittauksia.

Kalibrointitodistuksemme kertoo, että mittari on tarkastettu ja asianmukaisessa kunnossa.

 

Ota yhteyttä

Tuomo Rimpiläinen
Työnjohtaja
GSM 050 387 2433

Jaakko Roinisto
Työnjohtaja
GSM 050 387 2434

etunimi.sukunimi@contesta.fi

Ohuthietutkimus

Ohuthietutkimus osana betonirakenteiden kuntotutkimusta

Ohuthietutkimus on monipuolinen työväline betonin kunnon kartoittamiseksi. Ohuthieestä arvioidaan betonin laatua ja rakenteessa alkuvaiheessa olevia, mutta vielä päällepäin näkymättömiä vaurioita ja vauriomekanismeja. Tutkimusta varten näytteestä sahataan ja hiotaan ohut, lasille liimattu ja valoa läpäisevä leike, josta tutkitaan betonin mikrorakennetta mikroskoopilla. Ohuthietutkimus on osa kuntotutkimusta, jonka perusteella valitaan rakenteille asianmukaiset ja oikein mitoitetut korjaustoimenpiteet.  

Betoninäytteestä valmistetusta ohuthieestä havaitaan mm.:

 

 • Karbonatisoituminen (teräskorroosioriski)
 • Huokosrakenne (pakkasenkestävyys), katso myös huokosjakotutkimus
 • Halkeamatyypit (vaurioiden syyt)
 • Haitalliset kiteytymät (esim. ettringiitti huokostäytteenä)
 • Kemiallisen korroosion ja sulfaattirasituksen aiheuttamat vauriot
 • Sideaineen laatu ja muuttuminen
 • Muut piilevät vaurioriskit (esim. alkalikiviainesreaktio)
 • Sideaineen ja kiviaineksen tartunta

 

Ohuthietutkimus tuotekehityksen ja laadunvalvonnan tukena

 

Ohuthietutkimus palvelee myös tuotekehitystä ja laadunvalvontaa sekä auttaa ratkomaan rakennusmateriaalien tuotannossa ilmeneviä ongelmia. Tutkimusta voidaan käyttää myös kiviaineksen, laastien, tiilien, keraamisten laattojen ja muiden rakennusmateriaalien ominaisuuksien ja laadun arvioinnissa.

Ohuthietutkimusta toteamme akkreditoidusti ASTM C856 menetelmän mukaisesti

Ota yhteyttä

Kirsi Larjamo Geologi GSM 050 387 2441

Heli Kivisaari Tutkija GSM 040 757 3916

etunimi.sukunimi@contesta.fi

Huokosjakotutkimus

Betonin pakkasenkestävyys saavutetaan varmimmin lisäämällä huokostinta massaan valmistuksen aikana. Lisähuokostaminen tuottaa betoniin mikroskooppisen pieniä, tasaisesti jakautuneita suojahuokosia, joihin vesi pääsee jäätymään rikkomatta betonia. Betonin pakkasenkestävyyden varmistamiseksi huokosten tulisi olla kooltaan sopivia (ominaispinta-ala) ja tasaisesti jakautuneita ja huokosten tulisi olla välimatkaltaan riittävän lähellä toisiaan (huokosjako). Näitä ominaisuuksia määritetään kovettuneesta betonista huokosjakoanalyysillä. Huokosjakoanalyysit toteutamme akkreditoidusti  seuraavilla menetelmillä:  

 • Ohuthienalyysi, VTT-TEST-R003-2010
 • Pintahieanalyysi, EN 480-11, muunneltu

  Huokosjaon maksimiarvo pakkasenkestävällä betonilla riippuu kohteelle vaadituista betoninormin by65 mukaisesta rasitusluokasta ja suunnittelukäyttöiästä. Betoninormin by65 mukaisista menetelmistä huokosjakotutkimus on kansallisesti laajimmin vertailtu, tasokoestettu ja näin ollen yksi tarkimmista pakkasenkestävyyden testausmenetelmistä.

Pitkäaikaisen kokemuksemme sekä menetelmän edullisuuden ja nopeuden perusteella suosittelemme betonin valmistajille huokosjakotutkimusta betonin pakkasenkestävyyden osoittamiseksi ja tuotannon ohjaamiseksi.

Ota yhteyttä

Tiina Mäenpää Tutkija GSM 050 387 2438

Heli Kivisaari Tutkija GSM 040 757 3916

etunimi.sukunimi@contesta.fi

Elektronimikroskopia

Tarjoamme asiakkaillemme elektronimikroskoopilla tehtäviä analyysejä eri materiaaleista. Menetelmä antaa materiaaleista nopeasti tietoa mm. koostumuksesta ja vaurioiden aiheuttajista.

Elektronimikroskooppikuvia voidaan ottaa jopa 1/1000 mm:n kokoisista yksityiskohdista. Mikroskooppiin liitetyllä EDS-laitteella pystytään analysoimaan näytteen alkuainekoostumusta ja alkuaineiden paljoussuhteita puolikvantitatiivisesti.

Elektronimikroskopialla voidaan tutkia hyvin erilaisia näytteitä. Näytteeksi soveltuvat mm. jauheet, rakeet, murrettu pinta tai kiillotettu pinta (ns. pintahie).

 

Elektronimikroskooppitutkimus paljastaa mm.:

 

 • Rakeiden ja kiteytymien koostumuksen (saostumat, huokosten täytemineraalit)
 • Hienon kiviaineksen tai seosaineen raemuodon
 • Kloorin tunkeutumisen betoniin
 • Erilaisten materiaalikerrosten paksuuden ja koostumuksen sekä säröilyn ja tartuntapintojen tiiveyden

 

Ota yhteyttä

Heli Kivisaari
Tutkija
GSM 040 757 3916

etunimi.sukunimi@contesta.fi

Seulojen tarkastus kuva-analyysillä

Standardeissa on annettu tekniset vaatimukset kiviainesseuloille, joiden tarkastus kannattaa tehdä ennen tuotannon kiireisintä sesonkia.

Mikroskooppia ja kuva-analyysiä käytetään kiviainesseulojen tarkastukseen halkaisijaltaan enintään 200 mm ja aukkokooltaan alle 4 mm kudotuilla verkkoseuloille. Suuremman aukkokoon reikälevyseulat mitataan työntömitalla kahden vuoden välein.

Kuva-analyysiä ja muita mittauksia teemme myös muista materiaaleista. Sekä valo- että elektronimikroskooppikuvat soveltuvat kuva-analyysiin.

Ota yhteyttä

Heli Kivisaari
Geologi
GSM 040 757 3916

etunimi.sukunimi@contesta.fi

Ota yhteyttä

Ari Timonen

Osastopäällikkö

GSM 040 657 1268

ari.timonen@contesta.fi