Asiantuntijapalvelut

Osaava kumppani betoni­rakentamisessa

Tarjoamme asiakkaillemme laadukkaita ja ammattitaidolla tehtyjä betoniteknisiä tutkimuksia sekä tuotekehityksen ja laadunvarmistuksen palveluita. Tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa ratkaisemme betonirakenteiden epätyydyttävään laatuun liittyvät ongelmat (mm. lattiavauriot) ja selvitämme vaurioitumisen syyt. 

Rakentamisen aikaisen laadunvarmistuksen tueksi räätälöimme ennakkokoeohjelmat, betonisuhteitukset ja työselitykset sekä suoritamme ammattitaidolla laadunvalvontakokeina rakennustyömaalla mm. tarvittavat näyteporaukset, kimmovasaramittaukset sekä vetolujuuskokeet. 

Palvelemme asiakkaitamme myös betonirakenteiden kosteudenhallintaan sekä betonin kaatopaikkakelpoisuuteen ja hyötykäyttöön liittyvissä asioissa. 

Asiantuntijamme tarjoavat osaamistaan tilanteisiin, joissa betonirakenteessa ilmenneet ongelmat, epätyydyttävä laatu tai vauriot tarvitsevat jatkoselvitystä ja tutkimuksia. Tutkimme vuosien kokemuksella erilaisten lattiavaurioiden kuten halkeilun, pinnoitteiden tai laattojen irtoamisen, voimakkaan rapautumisen tai vuotovaurioiden laajuutta ja näitä aiheuttavia tekijöitä. 

Asiantuntijamme ovat apuna myös erilaisissa rakenteen lujuuden ja palovauriotilanteiden jälkeiseen betonirakenteiden vauriolaajuuden ja vaurioiden vaikuttavuuden arvioinnissa. 

Ota yhteyttä

Juha Komonen
Tutkimuspäällikkö
050 341 7032

etunimi.sukunimi@contesta.fi

Betonirakenteiden NDT- eli ainetta rikkomattomien tutkimuspalveluiden toteutuksessa hyödynnämme tutka-aaltoihin perustuvaa betoniskannerilaitteistoa. Tutkimuksella voidaan kartoittaa rakenteisiin upotettuja asennuksia sekä paikantaa tyhjätiloja ja muita rakenteessa olevia tiheyseroja.

NDT- tutkimusten avulla pystymme tekemään tarkkoja rakenneselvityksiä mm. korjaussuunnittelun ja laadunvarmistuksen tueksi välttäen tarpeetonta rakenteiden purkamista. NDT-tutkimuksella voidaan myös optimoida näytteenottokohtia ja välttää raudoitteisiin tai putkiin poraamista.

 

Ota yhteyttä

Ari Timonen

Osastopäällikkö

040 657 1268

Ohuthietutkimus on monipuolinen tutkimusmenetelmä betonin kunnon analysoimiseksi. Tutkimusta varten näytteestä sahataan ja hiotaan ohut, lasille liimattu ja valoa läpäisevä leike, josta tutkitaan betonin mikrorakennetta mikroskoopilla. Ohuthietutkimus on osa laadukkaasti toteutettua kuntotutkimusta, jonka perusteella valitaan rakenteille asianmukaiset ja oikein mitoitetut korjaustoimenpiteet.   

 

Ohuthietutkimusta sovelletaan betonin lisäksi myös laastien, tiilien, keraamisten laattojen ja muiden rakennusmateriaalien ominaisuuksien ja kunnon arviointiin. Ohuthietutkimusta toteutetaan akkreditoidusti perustuen soveltuvin osin standardiin ASTM C856/C856M-20. 

 

Ohuthienäytteestä voidaan tutkia mm.:  

 • Karbonatisoituminen (teräskorroosioriski) 
 • Sideaineen ja kiviaineksen tartunta 
 • Sideaineen laatu ja muuttuminen 
 • Arvio huokosrakenteesta  
 • Haitalliset kiteytymät (esim. ettringiitti huokostäytteenä) 
 • Halkeamatyypit (vaurioiden syiden kartoitus) 
 • Kemiallisen korroosion ja sulfaattirasituksen aiheuttamat vauriot 
 • Muut piilevät vauriot ja riskit (esim. alkalikiviainesreaktio) 

 

OTA YHTEYTTÄ 

Kirsi Larjamo 

Asiantuntija 

050 387 2441 

 

Heli Kivisaari  

Tutkija 

040 757 3916 

Ohuthietutkimusta voidaan hyödyntää tuotekehitystä ja laadunvalvontaa ohjaavana menetelmänä. Ohuthietutkimuksella voidaan auttaa ratkomaan rakennusmateriaalien tuotannossa ilmeneviä ongelmia tai varmistua tuotteen vaatimusten mukaisuudesta tutkimalla esim. silikan tai muiden seosaineiden sekoittuminen tasaisuutta, pinnoitekerrosten tartuntaa tai paksuutta. 

Tuotekehityksen ja laadunvalvonnan kokonaisuudet räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaisesti ja asiantuntijamme auttavat soveltuvimpien menetelmien valinnassa. 

 

OTA YHTEYTTÄ 

Kirsi Larjamo 

Asiantuntija 

050 387 2441 

 

Heli Kivisaari  

Tutkija 

040 757 3916 

Kiviainesten ohuthietutkimusta eli petrografista analyysiä käytetään yleisesti kivilajien tunnistamiseen ja menetelmää tarvitaan myös arvioitaessa kiviainesten soveltuvuutta mm. betonin valmistukseen, asfalttiin, raidesepeliin tai muihin infrarakentamisen kohteisiin. Ohuthietutkimuksella voidaan tarvittaessa selvittää myös kiviaineksen mahdollista potentiaalia alkalikiviainesreaktioon eli AKR-potentiaalia. 

Kokeneet geologimme auttavat tarpeeseen soveltuvan tutkimuskokonaisuuden määrittämisessä ja huolehtivat luotettavien ja korkealaatuisten analyysien toteutuksesta. 

 

OTA YHTEYTTÄ 

Kirsi Larjamo 

Asiantuntija 

050 387 2441 

 

Heli Kivisaari  

Tutkija 

040 757 3916 

Tarjoamme asiakkaillemme tapauskohtaisesti pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (SEM) toteutettavia erikoistutkimuksia. Menetelmä mahdollistaa mm. joidenkin materiaalien tunnistusta sekä materiaalin pienimmätkin yksityiskohdat jopa nanometrien kokoluokassa. 

 

Elektronimikroskooppiin yhdistetyllä alkuaineanalysaattorilla (EDS, Energy Dispersive Spectrometer) voimme selvittää materiaalin alkuainekoostumusta 

 

Ota yhteyttä

Heli Kivisaari
Tutkija
GSM 040 757 3916

etunimi.sukunimi@contesta.fi

Mittaustuloksen riittävän tarkkuuden varmistamiseksi mittarit on huollettava ja kalibroitava säännöllisesti. Tarjoamme asiakkaillemme kimmovasaroiden ja betonipeitemittareiden kalibrointia sekä betonimassan ilmamäärämittareiden kalibrointia, huoltoa ja korjausta.
 
Kimmovasara on tulosten luotettavuuden varmistamiseksi huollettava ja kalibroitava testauslaitoksessa vähintään puolen tai yhden vuoden välein. Kalibrointitodistus sisältää Liikenneviraston ohjeita, Kimmovasaran käyttäjän ohjeen ja VTT-TEST R005-01-2016 mukaisesti kimmovasaran kalibrointiarvot – ja käyrästön.

 

Betonipeitemittarin kalibrointi (tarkistus) on tarpeen tehdä vähintään kerran vuodessa. Kalibrointi tehdään kahdella teräskoolla ja kuudella syvyystasolla.

 

Ilmamäärämittarin luotettava toiminta on laadunvalvonnan kannalta erittäin tärkeää. Mittaukseen käytettävät laitteet kuluvat käytössä ja mahdollisesti myös rikkoontuvat. Niiden mittaustarkkuus ja luotettavuus saattavat heikentyä. Vikakorjausten yhteydessä suoritamme aina myös ilmamäärämittarin kalibroinnin.

Lisäksi teemme koekappalemuottien ja -puristimien pintojen tasaisuusmittauksia.

Kalibrointitodistuksemme kertoo, että mittari on tarkastettu ja asianmukaisessa kunnossa.

 

Ota yhteyttä

Tuomo Rimpiläinen
Työnjohtaja
GSM 050 387 2433

Jaakko Roinisto
Työnjohtaja
GSM 050 387 2434

etunimi.sukunimi@contesta.fi

Standardeissa on annettu tekniset vaatimukset kiviainesseuloille, joiden tarkastus kannattaa tehdä hyvissä ajoin ennen tuotannon kiireisintä sesonkia. 

Alle 4 mm kudotut verkkoseulat tulisi tarkastaa kerran vuodessa ja suuremman aukkokoon reikälevyseulat tulisi tarkastaa kahden vuoden välein. 

 

Ota yhteyttä

Kirsi Larjamo
Asiantuntija
050 387 2441

etunimi.sukunimi@contesta.fi

Rakennushankkeen kosteudenhallintaprosessi on monisyinen ja edellyttää yleensä toimenpiteitä suunnittelun, rakentamisen ja käytön aikana kaikilta hankkeen osapuolilta.

Tarjoamme kosteudenhallintapalveluita rakentamishankkeen kaikkiin vaiheisiin. Monipuolisilla kosteudenhallintapalveluillamme asiakkaamme voi varmistaa lopputuotteensa terveellisyyden ja turvallisuuden.

Toimimme esimerkiksi rakennushankkeeseen ryhtyvien ulkopuolisena asiantuntijana kosteudenhallintaan liittyvissä selvityksissä. Suunnitteluvaiheen palveluihimme kuuluu Sweco Asiantuntijapalvelut Oy:n kautta kolmannen osapuolen suorittama suunnitelmien rakennusfysikaalinen tai kosteustekninen tarkastus. Suunnitteluvaiheessa tehty kosteusriskien kartoitus varmistaa riskialttiiden rakennusosien huomioimisen rakentamisen aikana ja näin varmistetaan rakenteiden rakentamis- ja käytönaikainen toimivuus.

Rakentamisvaiheen kosteudenhallintapalveluita ovat mm.:

 • työmaan tarvitsemien kosteudenhallintasuunnitelmien tarkastus ja laatiminen
 • betonirakenteiden kuivumisaika-arviot
 • työmaan aikataulutarkastukset
 • kosteusmittaussuunnitelmien laatimiset

Jotta betonirakenteiden – yleensä lattioiden – riittävä kuivuminen voidaan luotettavasti todeta ja kohteeseen valittujen päällyste- ja pinnoitemateriaalien asennus tapahtuu turvallisesti, palvelemme asiakkaitamme:

 • kosteudenhallintavalvonnassa
 • kuivumisolosuhdeseurannassa
 • rakennekosteusmittauksissa

Mahdollisen työnaikaisen vesivahingon tapahduttua voimme viranomaisten edellyttämissä ns. kastumishaittaselvityksissä toimia ulkopuolisena asiantuntijana haittojen laajuuden ja laadun selvityksissä. Esitämme toimenpiteitä, joilla varmistetaan, etteivät syntyneistä kosteusvaurioista johtuen rakennuksen tekniset ominaisuudet heikkene eikä vahingoista aiheudu rakennuksen käyttäjille terveydellistä haittaa.

Kosteudenhallintatoimenpiteet räätälöimme aina asiakkaan tarpeisiin sopiviksi.

 

Ota yhteyttä

Juha Komonen
Tutkimuspäällikkö
GSM 050 341 7032

etunimi.sukunimi@contesta.fi

Pyydä tarjous

Tee asiat itsellesi helpoksi ja jätä loppu meille.

  Heräsikö kysyttävää?

  Katso myös